Ahmad Umar Hasyim

Ahmad Umar Hasyim

Ahmad Umar Hasyim
Ahmad Umar Hasyim

Biografi Ahmad Umar Hasyim

Syeikh Prof Dr Ahmad Umar Hasyim merupakan professor hadith dan ulum hadith di Universiti al-Azhar, Mesir. Beliau juga merupakan ahli Majma’ al-Buhuth al-Islamiyyah(Akademi Penyelidikan Islam) dan bekas ahli parlimen Mesir. Beliau dilahirkan pada 6 Februari 1941 di kampung Bani Amir, Zaqaziq, Mesir.

Syeikh Prof Dr Ahmad Umar Hasyim memperoleh ijazah sarjana muda(B.A) pada tahun 1967. Beliau kemudian telah dilantik sebagai pensyarah Fakulti Hadith, Kuliah Usuluddin. Beliau seterusnya menerima ijazah sarjana(M.A) dalam bidang hadith dan ulum hadith pada tahun 1969, dan menerima doktor falsafah dalam pengkhususan yang sama.
Syeikh Prof Dr Ahmad Umar Hasyim kemudian dilantik sebagai professor hadith dan ulum hadith pada tahun 1983. Beliau juga telah dilantik sebagai Dekan Fakulti Usuluddin di Universiti al-Azhar cawangan Zagazig pada tahun 1987. Seterusnya pada tahun 1995, beliau berkhidmat sebagai presiden Universiti Al-Azhar.[1]

Antara jabatan beliau adalah:
1. Ahli Parlimen Mesir. Beliau telah dilantik oleh bekas presiden Mesir Hosni Mubarak.
2. Anggota Biro Politik Parti Demokratik Kebangsaan.
3. Seorang ahli Majlis Syura.
4. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Radio dan Televisyen.
5. Pengerusi program keagamaan di televisyen Mesir.

Karangan

Antara karangan beliau :
1. Al-Islam wa bina’ al-syakhsiyyah
2. Min huda al-sunnah al-nabawiyyah
3. Al-Syafaah fi dhauk al-kitab wa al-sunnah wa al-rad ‘ala munkariha
4. Al-tadamun fi muajihah al-tahadiyyat
5. Al-islam wa al-syabab
6. Qisah al-sunnah
7. Al-Quran wa lailah al-qadr
8. Faidh al-bari fi syarh Sahih al-Bukhari.

Pemikiran Ahmad Umar Hasyim tentang Hadits

Ahmad Umar Hasyim mendefinisikan riwayat sebagai berikut:

الرواية هي أداء الحديث وتبليغه مع إسناده الى من عزي اليه بصيغة من صيغ الأداء المطابقة لحالة التحمل

“Riwayah adalah menyampaikan hadits dan memberikannya disertai sanad-sanad kepada seseorang yang ditemuinya dengan suatu bentuk dari bentuk-bentuk penyampaian yang bertingkat karena keadaan tahammulnya.”
Ahmad Umar Hasyim mendefinisikan Ilmu Hadits riwayat adalah ilmu yang menjelaskan tentang pemindahan (periwayatan) segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, berupa perkataan, perbuatan, takrir (ketetapan atau pengakuan), atau sifat.
Sedangkan ilmu hadits Dirayah adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi (sanad) dan sesuatu yang diriwayatkan (matan).

Ada delapan cara dalam menerima suatu hadits diantara nya yaitu: dengan mendengarkan, membaca dengan hafalan, ijazah, Munawalah, Mukatabah, al-I’lam, al-Washiyyah dan al-Wijadah.

Dalam hal penerimaan hadits Ahmad Umar Hasyim mensyaratkan dalam as-Sima’ tidak diperbolehkan adanya kesibukan lain dari perawi misalnya (bercerita, menulis hal lain) ketika mendengarkan hadis. Jika terjadi kesibukan lain maka hadis tidak dapat dibenarkan dan ini disepakati oleh Ibrahim al-Harabi, Abu Ahmad bin ‘Adi al-Hafiz, Abu Ishaq al-Isfaraim namun menurut Musa bin Harun al-Hamal perawi yang memiliki kesibukan lain ketika mendengarkan hadis dapat dibenarkan dan hadisnya dapat diterima.

Dalam bukunya Ahmad Umar Hasyim yang berjudul Qawaid Ushul al-Hadis, menjelaskan bahwa ada enam hal yang menyebabkan kecacatan rawi yang diakibatkan oleh hilangnya syarat dhabit, hal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Fahsy al-Galad (banyak/sering salah). Perawi yang memiliki sifat ini, menurut Ibnu Hajar, hadisnya munkar atau matruk.
2. Fahsy al-Gaflah (banyak/sering lupa), jika seorang perawi keadaannya seperti ini maka hadis yang diriwayatkanya tergolong hadis munkar atau matruk.

3. Suu al-hifzi orang yang tidak ­ditajrih (dikuatkan) sisi ketepatan (hafalannya) atau sisi kesalahan (hafalannya).
4. Al-Ikhtilat yaitu, rusaknya akal dan tidak teraturnya perkataan dan perbuatan disebabkan oleh hal-hal yang al-tariah (incidental), apakah karena usia, hilangnya penglihatan, hilangnya buku catatan hadis, atau sebab lain sehingga hafalannya menjadi buruk, pada hal sebelumnya ia dhabit. Maka semua perawi yang masuk dalam golongan ini jatuh dari derajat shahih dan hasan. Namun dapat naik ketingkat hasan jika ada syahid atau tabi’.

5. al-Wahm, jika didapatkan melalui qarinah-qarinah dan pengumpulan jalur-jalur, maka hadisnya mu’allal.
6. Mukhalafah al-Siqah. jika terjadi dengan mengubah siyaq, maka menjadi mudraj al-Isnad atau mencampurkan yang mauquf dengan yang marfu’ maka menjadi mudraj al-matan atau mentaqdimkan atau mentakhirkan, maka menjadi maqlub atau dengan penambahan seorang rawi .

Dalam beberapa indikator yang digambarkan oleh Ahmad Hasyim di atas tentang cacatnya sanad karena kurangnya kualitas kedhabitan, maka penulis berkesimpulan bahwa yang menjadi dasar penetapan kedhabitan periwayat, secara normatif adalah hafalannya bukan pada tingkat pemahamannya pada hadis yang diriwayatkan. Namun demikian, dapat juga dipahami bahwa periwayat yang paham hadis dan mampu menyampaikan hadis yang diriwayatkannya itu kepada orang lain, jelas lebih tinggi martabatnya dari pada periwayat yang hanya hafal dan mampu menyampaikan hadis yang diriwayatkan itu kepada orang lain.

Baca Juga: