Pendidikan Ibadah Dalam Islam

Pendidikan Ibadah Dalam Islam

Agama

Pendidikan Ibadah Dalam Islam Selain materi aqidah, juga diberikan materi ibadah. “Ibadah adalah perbuatan untuk manyatakan bakti kepada Allah SWT, atau untuk menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah SWT dengan sungguh-sungguh”. Materi ini menerangkan cara-cara beribadah. Terkadang menggunakan metode demonstrasi dalam mempraktekkan cara-cara melaksanakan ibadah, seperti wudhu’, cara shalat dan lain sebagainya. Dengan materi ini

Kemandirian Anak Dalam Perspektif Islam

Kemandirian Anak Dalam Perspektif Islam

Agama

Kemandirian Anak Dalam Perspektif Islam Pendidikan Dalam Islam Pendidikan dalam Islam mengajarkan untuk mendidik anak secara mandiri dengan mengatur anak secara jarak jauh.[1] Ketika mewasiatkan pada orang tua untuk memelihara dan membimbing pendidikan anak-anaknya, Islam tidak bermaksud memporak-porandakan jiwa anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga hidup dan urusannya hanya dipikirkan, diatur dan dikelola

Pendidikan Aqidah dalam Islam

Pendidikan Aqidah dalam Islam

Agama

Pendidikan Aqidah dalam Islam Pendidikan Aqidah Aqidah merupakan materi pembinaan anak dalam Islam. Kata “aqidah” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikat. Aqidah merupakan kepercayaan penuh kepada Allah SWT dengan segala sifatnya dan ia merupakan pembeda antara orang mukmin dan orang kafir.[9] Hasan Al Banna mengatakan: “aqidah Islam adalah landasan atau asas kepercayaan

Syarat Rukun Puasa

Syarat Rukun Puasa

Agama

Syarat Rukun Puasa Sebelum menjalankan ibadah puasa seseorang tentunya harus memiliki hal-hal yang terpenuhi yang disebut dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasadimaksud yaitu: Islam, baligh, berakal, mampu berpuasa. Selain syarat wajib ada juga yang disebut dengan syarat sah puasa , syarat sahnya puasa juga ada empat, yaitu : Islam, tamyiz, bersih dari haidl atau nifas, pada waktu

Sunnah Sunnah Puasa

Sunnah Sunnah Puasa

Agama

Sunnah Sunnah Puasa Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, ada hal-hal yang bersifat wajib dengan ketentuan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidah sahnnya puasa, ada yang bersifat anjuran atau kesunnahan dengan mengikuti sunnah sunnah rasulullah SAW, dan ada juga yang bersifat kemakhruhan, hingga sampai pada yang bersifat ancaman yang apabila dilanggar mengakibatkan batalnya puasa bahkan mendapat dosa

Harta suami dan istri tetap terjaga dalam islam

Harta suami dan istri tetap terjaga dalam islam

Agama

Harta suami dan istri tetap terjaga dalam islam ditemani seorang Anshar Dengan ditemani seorang Anshar, Zainab mendatangi Rasullullah untuk menanyakan sesuatu, Ketika berada didepan rumah beliau, mereka bertemu dengan sahabat Bilal ra. “hai zainab, mau kemana kalian?” tanya bilal. “katakan kepada Rasullullah, bahwa ada dua orang wanita yang punya kepentingan sama dan ingin menghadap beliau,”

Sakit Karena Takut

Sakit Karena Takut

Agama

Sakit Karena Takut Karena Takut Seorang imam yang zuhud, Yak’kub al-kisai, mengkisahkan: ketika hasim bin walid tergolek di atas ranjang, keluarganya segera memanggil seorang tabib untuk mengobatinya. “ia tidak menderita sakit apa – apa,” kata sang tabbib setelah memeriksa tubuh hasim. ” coba kalian tanyakan kepadanya apa yang dikeluhkannya mengenai sakitnya itu. Sebab seseorang itu

Menghindari Fitnah

Menghindari Fitnah

Agama

Menghindari Fitnah Khalifah Ustman bin Affan Ketika khalifah Ustman bin Affan mengutus seorang kurir ke negara tetangga untuk menjalin hubungan diplomatik, umi kaltsum , istri khalifah titip bingkisan minyak wangi untuk istri raja itu. pulangnya, si kurir ganti membawa bingkisan balan dari istri raja berupa mutiara dan permata. melihat kiriman itu, khalifah Ustsman bin Affan

Faktor Khilafiyah Dalam Pernikahan Tanpa Wali

Faktor Khilafiyah Dalam Pernikahan Tanpa Wali

Agama

Faktor Khilafiyah Dalam Pernikahan Tanpa Wali   Dalil Utama Tidak diketemukannya dua sumber dalil primer Al-Qur’an dan Hadits yang dalam tampilan teksnya menampakkan (dzohir) ketentuan hadirnya wali dalam prosesi akad nikah, lebih-lebih tampilan yang menjelaskan secara transparan (nash). Bahkan sumber-sumber dalil yang bisa digunakan refernsi oleh pendukung semuanya dalam kapasitas tak pasti (muhtamil) sebaliknya landasan