Pengertian Pendidikan Menurut para ahli

Pengertian Pendidikan Menurut para ahli

Pengertian Pendidikan Menurut para ahli
Pengertian Pendidikan Menurut para ahli

 

Pendidikan menurut Langeneld =>

Setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan juga bantuan yang diberikan kepada anak, menuju kepada pendewasaan anak tersebut, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri

Pendidikan menurut Jhon Dewey =>

Proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke alam dan ke sesama manusia

Pendidikan menurut J.J. Rousseau =>

Pendidikan memberi kita perbekalan yang tida ada pada masa kanak-kanak , akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa

Pendidikan menurut  Driyakarna =>

Pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani

 

Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba => 

Bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama

Pendidikan menurut  Ki Hajar Dewantoro => 

Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.


Baca Juga :